Η αναθεώρηση του διεθνούς Προτύπου GRI για τις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πως επηρεάζονται οι Ελληνικές Εταιρείες

September 1, 2020
By CSE

Νίκος Αυλώνας,

Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence)

Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (IMBA)

 

Η διαρκής επέκταση των εννοιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας και η αυξανόμενη υιοθέτησή τους τόσο σε επίπεδο κρατών, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη αποτύπωσης των δράσεων που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα με διαφάνεια και σαφήνεια. Υπό αυτό το πρίσμα, κομβικό ρόλο διαδραματίζουν κατευθυντήριες γραμμές που θέτουν το πλαίσιο βάσει του οποίου γίνεται η καταγραφή των κρατικών και εταιρικών ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το πιο αναγνωρισμένο και έγκυρο διεθνώς πρότυπο αναφοράς, που βοηθά τις εταιρείες και τα κράτη να κατανοήσουν και να κοινοποιήσουν τον αντίκτυπό τους σε κρίσιμα ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG , είναι αυτό του παγκόσμιου οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI).

Η πλατφόρμα του GRI περιλαμβάνει δεδομένα για περίπου 14.800 οργανισμούς όλων των κλάδων στον κόσμο, μεταξύ των οποίων τις Coca Cola, Ford και Visa και παρέχει στοιχεία για περισσότερες από 62.700 Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσω της κοινοποίησης που εξασφαλίζεται, δίνεται η δυνατότητα να γνωστοποιηθούν καίρια θέματα που αφορούν την αλλαγή του κλίματος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ευημερία κι έτσι μπορεί να αναγνωρισθεί το όφελος που μπορεί να προσδώσει η υιοθέτηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κριτηρίων (Environmental, Social, and Governance, ESG). Στη χώρα μας, περισσότεροι από 100 οργανισμοί ακολουθούν ήδη το πρότυπο GRI, με τις μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες να είναι οι βασικοί εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς επιδίωξης του GRI για βελτίωση του προτύπου ώστε να είναι συνεπές με τις υπάρχουσες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, κατά διαστήματα υφίστανται αναβαθμίσεις με τη δημοσίευση νέων εκδόσεων. Η πιο πρόσφατη έκδοση αφορά τα GRI Standards, τα οποία κυκλοφόρησαν το 2016. Από τότε μία πρώτη ανανέωση πραγματοποιήθηκε το 2018, με τη δημιουργία ειδικών δεικτών για το νερό (GRI 303) και για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (GRI 403), και μία επόμενη το 2020 με τον ειδικό δείκτη για τη διαχείριση αποβλήτων (GRI 305). Επιπλέον, το 2019 προστέθηκε ένα νέο Standard, σχετικό με τους φόρους (GRI 207), και ειδικότερα με τη στρατηγική των εταιρειών σε φορολογικά ζητήματα και φορολογικά ρίσκα, με τη διαχείριση φορολογικών υποχρεώσεων και με την εμπλοκή με τις φορολογικές αρχές.

Για το 2021, το GRI έχει προγραμματίσει την αναθεώρηση των Standards που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ, θα εκδοθούν, επίσης, και τα πρώτα ειδικευμένα Standards σε συγκεκριμένους κλάδους, και πιο συγκεκριμένα στους κλάδους των «Πετρελαίου, Αερίου και Άνθρακα» και των «Γεωργία και Αλιεία».

Παράλληλα, το 2021 έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί η νέα έκδοση των Universal Standards (GRI 101, GRI 102, GRI 103). Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εμπλακούν στην διαδικασία ανανέωσης και να εκφράσουν τις απόψεις τους, αυτήν την περίοδο και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, έχει διοργανωθεί διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Στόχος κάποιων από τις τροποποιήσεις είναι η διευκόλυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και εταιρειών που χρησιμοποιούν πρώτη φορά τα GRI Standards, όπως και η ενθάρρυνση για περισσότερο σχετικές και περιεκτικές εκθέσεις σε περιπτώσεις ώριμων εταιρειών.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται διαρκώς μεγαλύτερη απλοποίηση στη χρήση του προτύπου και προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής. Έτσι, θα εξακολουθεί να αποτελεί ένα χρησιμότατο εργαλείο που θα προάγει την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται