Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για να σας βοηθήσουμε να δώσετε προστιθέμενη αξία στην εταιρεία σας και να βελτιώσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα προς πελάτες, κοινωνία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι υπηρεσίες μας είναι ειδικά σχεδιασμένες για να παρέχουν βοήθεια στους πελάτες μας βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις και δημιουργώντας καινοτομία και βελτίωση του Branding με τη διαρκή ενσωμάτωση των αρχών βιωσιμότητας στην κουλτούρα, στα προϊόντα και/ή στις υπηρεσίες τους.

 Μάθετε τις 10 σημαντικότερες τάσεις για την Έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα και ανακαλύψτε την υπάρχουσα κατάστασή σας συγκριτικά με τον κλάδο σας

Παρακολουθήστε το τελευταίο μας Webinar που παρουσιάστηκε στο Conscious Business World Summit 2018 και μάθετε πώς η έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης ανάπτυξης ενισχύει το σύνολο της εταιρικής στρατηγικής

Λάβετε σχόλια σχετικά με τη δική σας Έκθεση/Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ή/και με μία Πρωτοβουλία σας μεγιστοποιώντας την αξία σας

Πώς μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την αξία της εταιρείας σας

 • Προσδιορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων

  Αναγνώριση των κομβικών Ουσιαστικών Θεμάτων βάσει του προτύπου Global Reporting Initiative της έκδοσης Standards (GRI Standards) και άλλων ESG ratings

 • Ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του GRI και άλλων διεθνών οδηγιών

  Ευθυγράμμιση της Έκθεσής σας με παγκόσμιου εύρους πρότυπα και πλαίσια

 • Εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN SDGs)

  Καθοδήγηση για τη βέλτιστη ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals – UN SDGs)

 • Εικαστικός Σχεδιασμός και Σύνταξη Περιεχομένου Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας

  Υποστήριξη για τη συγγραφή περιεχομένου και για τον σχεδιασμό της Έκθεσης

 • Return on Sustainability Scorecard

  Βασικοί δείκτες απόδοσης και στόχοι για κάθε πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • Σύγκριση σε επίπεδο κλάδων (Sectoral Benchmarking)

  Αξιολόγηση και κατάταξη της απόδοσης της εταιρείας σας σε σχέση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον κλάδο σας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο

 • Δημιουργία βιώσιμων αρχών για όλους τους προμηθευτές σας
 • SROI και προγράμματα εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  Υπολογισμός του κοινωνικού αποτυπώματος για τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και βελτίωση της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Σχεδιασμός και υποστήριξη εθελοντικών δραστηριοτήτων για άμεση εμπλοκή των εργαζομένων
 • Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος και αξιολόγηση κύκλου ζωής προϊόντος (LCA)

  Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την εταιρεία σας

 • Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντος (LCA) και αναγνώριση των πιο ενεργοβόρων πηγών στον κύκλο ζωής των προϊόντων σας
 • Εξωτερική Διασφάλιση της Έκθεσης με βάση τα πρότυπα GRI και AA1000AS ώστε να αυξήσετε την εγκυρότητα, τη διαφάνεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν
 • Επαλήθευση μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

  Υπολογισμός και επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος για τις δραστηριότητες της εταιρείας σας και δημιουργία στρατηγικής για τη μείωσή του

Μοιραστείτε μαζί μας το αίτημά σας

Select a service (s)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close