Η ΕΕ θέτει νέα παγκόσμια απαίτηση για τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού

March 10, 2022
By CSE

 

Οι επιπτώσεις των επιχειρήσεων λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και είναι κάτι που η ΕΕ το έχει ήδη αναγνωρίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε για άλλη μια φορά υψηλά τον πύχη, καθώς σκοπεύει να λάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η Οδηγία Δέουσας Επιμέλειας για την Εταιρική Αειφορία (CSDDD) θα ισχύει τόσο για μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και για εταιρείες εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

 

Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία θα ισχύσει αρχικά για όλες τις εταιρείες της ΕΕ με πάνω από 500 εργαζομένους και έσοδα 150 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως και τις εταιρείες εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ που έχουν κύκλο εργασιών 150 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ. Έπειτα από δύο έτη, θα επεκταθεί σε επιχειρήσεις της ΕΕ με 250 υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ, καθώς και σε εταιρείες εκτός ΕΕ που έχουν κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ στην ΕΕ.

 

Υπολογίζεται ότι θα καλύψει περίπου 13.000 εταιρείες της ΕΕ και περίπου 4.000 εταιρείες εκτός της ΕΕ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο, θα επηρεαστούν έμμεσα επειδή συχνά αποτελούν μέρος της αλυσίδας αξίας μιας μεγαλύτερης εταιρείας.

 

Η κύρια εστίαση στρέφεται σε τομείς με υψηλό διαρθρωτικό κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και περιβαλλοντικών παραβιάσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Όπως προσδιορίζεται από τον ΟΟΣΑ, αυτοί είναι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η βιομηχανία τροφίμων, οι εξορυκτικές βιομηχανίες, τα βασικά και κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα και τα βασικά ενδιάμεσα προϊόντα, π.χ. χημικά.

 

Σύμφωνα με την CSDDD, οι εταιρείες θα πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, τις ευθύνες του διοικητικού συμβουλίου, τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις ενέργειες για την αποφυγή ή τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων σε όλα τα μέρη του κύκλου ζωής του προϊόντος, από την προμήθεια πρώτων υλών, τον σχεδιασμό και την παραγωγή, έως τη διανομή και την απόρριψη. Όσοι αγνοήσουν αυτές τις απαιτήσεις θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα. Εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, υπάρχει μια πρόσθετη διάταξη, η οποία απαιτεί να εγκρίνουν σχέδια για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τον στόχο υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό που ορίζεται από τη Συμφωνία του Παρισιού.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει τους δικούς τους εθνικούς κανόνες δέουσας επιμέλειας, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Γαλλία. Η Ολλανδία έχει επίσης ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τους δικούς της εθνικούς κανόνες.

 

Η ΕΕ στοχεύει τώρα στο να καταστήσει τις επιχειρήσεις υπόλογες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικές ζημιές. Τώρα είναι η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αναδείξουν την ανταγωνιστικότητά τους.

 

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται