Στρατηγική Συμμαχία του Κέντρου Αειφορίας με το World Benchmarking Alliance (WBA)

March 13, 2020
By CSE

Σε στρατηγική συμμαχία προέβη το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) με το World Benchmarking Alliance (WBA), όραμα του οποίου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού κινήματος που θα αυξήσει τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων προς ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της δημιουργίας κριτηρίων σύγκρισης (benchmarking) πάνω στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), ενθαρρύνει την προσπάθεια των εταιρειών για την υιοθέτησή τους, ενώ παρέχει και την καλύτερη διαθέσιμη γνώση με αξιοποίηση των ισχυόντων διεθνών προτύπων.

 

Σκοπός των συγκριτικών κριτηρίων είναι η ενδυνάμωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, από τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους στους επενδυτές και στους ηγέτες των οργανισμών. Το πρώτο σύνολο αυτών αφορά τα τρόφιμα και τη γεωργία, το κλίμα και την ενέργεια, την ψηφιακή ένταξη και την ισότητα των φύλων, αλλά η ενδυνάμωση των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών απευθύνεται σε όλους τους κλάδους.

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται