10 βασικά ζητήματα στη νέα νομοθεσία της ΕΕ που θα ενισχύσουν τις βιώσιμες επενδύσεις

April 12, 2021
By CSE

 

Η αναμόρφωση της Οδηγίας για τις μη χρηματοοικονομικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NFRD) είναι μία από τις προτεραιότητες για την ενίσχυση των βιώσιμων επενδύσεων, σύμφωνα με την Mairead McGuinness, Επίτροπο της ΕΕ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν όλο και περισσότερο πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη στρατηγική και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας εταιρείας.

 

Ωστόσο, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο εκθέσεων εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές και μη συμβατό με τη Συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ζήτηση για πιο αυστηρές υποχρεώσεις έκθεσης αυξάνεται, ενώ γίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου.

 

Τα 10 βασικά ζητήματα στα οποία θα επικεντρωθεί η νέα νομοθεσία είναι τα ακόλουθα:

1. Εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής
Είναι πολύ πιθανό το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις μεγάλες εταιρείες (εισηγμένες και ιδιωτικές) με περισσότερους από 250 εργαζομένους.

 

2. Προσανατολισμός στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Υπάρχουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν υψηλό ρίσκο, όπως οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, και αναμένεται ότι θα συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις έκθεσης ανάλογα με το μέγεθος και τον αντίκτυπό τους.

 

3. Νέα υποχρεωτικά κριτήρια
Είναι πιθανό να προταθούν νέα ποιοτικά κριτήρια για την δημοσιοποίηση μελλοντικών πληροφοριών σχετικά με τον προσδιορισμό των κινδύνων και τον καθορισμό των στόχων.

 

4. Αυστηρότερα πλάνα κλιματικής μετάβασης
Αυτό σημαίνει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως χρονοδιάγραμμα, ενδιάμεσοι στόχοι, χρονικοί ορίζοντες και ευθυγράμμιση με τους δημόσιους ή τους επιστημονικούς στόχους.

 

5. Έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια
Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης για αυτά τα θέματα έχουν ήδη προταθεί, αλλά μόνο μερικές εταιρείες τις εκπληρώνουν. Αναμένονται ενημερωμένες απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και επιπτώσεων στις αλυσίδες εφοδιασμού.

 

6. Βασικοί δείκτες απόδοσης ανά κλάδο
Θα καθοριστούν υποχρεωτικοί δείκτες ανά κλάδο (KPI), αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και το εργατικό δυναμικό.

 

7. Έκθεση βιωσιμότητας εντός της ετήσιας Έκθεσης
Είναι πιθανό οι εκθέσεις βιωσιμότητας να ενσωματωθούν στις ετήσιες εκθέσεις.

 

8. Εταιρική στρατηγική για τη βιωσιμότητα
Η ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής που βασίζεται στη διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα θα λάβει προβάδισμα με τη νέα νομοθεσία.

 

9. Αρχή διπλής σημαντικότητας
Η αρχή της διπλής σημαντικότητας αναφέρεται στις οικονομικές επιπτώσεις που προέρχονται από θέματα αειφορίας και τις επιπτώσεις της εταιρικής δραστηριότητας στους ανθρώπους και τον πλανήτη. Αναμένονται διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

 

10. Υποχρεωτικές προδιαγραφές διασφάλισης
Η διασφάλιση αποτελεί σημαντικό μέρος των εκθέσεων βιωσιμότητας και η νέα νομοθεσία NFRD θα δώσει περισσότερη προσοχή σε αυτό.

 

Οι ενέργειες αυτές της ΕΕ δείχνουν αφενός την πρόθεση που υπάρχει για να ενισχυθούν οι βιώσιμες επενδύσεις, μια τάση που ξεκάθαρα πλέον αποτυπώνεται διεθνώς, αλλά αφετέρου δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα δρόμος που πρέπει να διανυθεί για να μπορούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις οδηγίες και να αναμορφώσουν τη στρατηγική τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Για να υποστηρίξει τις Ελληνικές επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικά εργαλεία, το Κέντρο Αειφορίας θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα το διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων στις 22, 23 και 26 Απριλίου 2021.

 

Η εκπαίδευση θα βάλει στο επίκεντρο όλες τις βασικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρέχοντες σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις.

 

Διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων – 22, 23 & 26 Απριλίου 2020

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται