ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α., και μητρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» Η κυριότερη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. που παράγει το 95% των εσόδων του Ομίλου, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία με έδρα την Αθήνα και με περίπου 10,0 χιλ. εργαζομένους, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα.

Η πρόκληση

Το Project Future είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία του ReGeneration, έτσι ώστε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η τράπεζα θέλησε να μάθει τον αντίκτυπο που έχει αυτό το πρόγραμμα στην κοινωνία μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και της αύξησης των πιθανοτήτων τους για απασχόληση.

Η λύση

Η κοινωνική απόδοση των επενδύσεων (SROI) είναι μια μέθοδος που βασίζεται σε αρχές για τη μέτρηση της κοινωνικής αξίας σε σχέση με τους πόρους που επενδύονται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε οντότητα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη, τον εντοπισμό τρόπων βελτίωσης των επιδόσεων και την ενίσχυση της απόδοσης των κοινωνικών επενδύσεων και προγραμμάτων Εταιρικής Ευθύνης. Η μεθοδολογία SROI χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της κοινωνικής απόδοσης της επένδυσης για το έργο Project Future της Τράπεζας Πειραιώς για 2 συνεχόμενα έτη.

Τα οφέλη

Κατανόηση του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος Project Future για τα ενδιαφερόμενα μέρη και ποσοτικοποίηση σε Ευρώ της αξίας που δημιούργησε

Αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση του αντίκτυπου

Βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών

Καλύτερη εστίαση σε ό,τι είναι σημαντικό για τη συνέχιση του προγράμματος

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται