Οι 5 κύριες Τάσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2019

February 21, 2020
By CSE

Ποια είναι τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας; Ποιοι είναι οι στόχοι τους; Πώς μετράνε το κοινωνικό τους αποτύπωμα; Πώς μπορεί να σχετίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη με την τεχνολογία; Γιατί οι καταναλωτές, επενδυτές και εργαζόμενοι θέτουν ψηλά τον πήχη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Ευθύνης και με ποιες απαιτήσεις;

Αυτοί είναι οι κύριοι άξονες στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2019, το οποίο μοιάζει με χρονιά-ορόσημο για τα ζητήματα αυτά.

Το 2019 έφερε διεύρυνση της εφαρμογής υπεύθυνων στρατηγικών με αύξηση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, με πιο έντονες τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Αυτό προκύπτει από τις διεθνείς έρευνες του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στην Ευρώπη (Trends and Challenges for European Companies on Sustainability Goals Integration and Sustainability (CR) Impact 2018) και στη Β.Αμερική (Sustainability (ESG) Reporting Trends: North America 2018).

Από τις έρευνες αυτές, στις οποίες μελετήθηκαν οι σημαντικότερες επιχειρήσεις FORTUNE 500 αλλά και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, προέκυψαν 5 σημαντικές τάσεις για το 2019, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:

 

1. Κοινοί στρατηγικοί στόχοι. Το στρατηγικό ενδιαφέρον επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου επικεντρώνεται σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα και η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως και μέτρησης της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δράσεων, μαζί με τη χρήση νέων τεχνολογιών και έκδοσης Εκθέσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη,  φαίνεται ότι κυριάρχησαν μέσα στο 2019.

 

2. Βελτίωση του κοινωνικού αποτυπώματος. Όλο και περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την επίπτωσή τους στις τοπικές κοινωνίες, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς τους, και να προσφέρουν υπεύθυνα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, η έρευνα του CSE διαπίστωσε σημαντικές ελλείψεις στη μέτρηση του κοινωνικού αποτυπώματος, δηλαδή στην αποτύπωση της κοινωνικής αλλαγής που έχει επιτευχθεί, κάτι που θα μπορούσε να γίνει μέσω αναγνωρισμένων εργαλείων όπως το Social Return on Investment (SROI).

 

3. H  αύξηση ζήτησης για  Επαγγελματίες Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αυξάνεται η αναγκαιότητα για καλά εκπαιδευμένα στελέχη, που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) της εταιρείας. Τα στελέχη αυτά πλέον θεωρούνται απαραίτητα σε πολλά τμήματα μιας επιχείρησης, όπως είναι το νομικό τμήμα, το οικονομικό, το ERM, οι προμήθειες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι σχέσεις με επενδυτές, οι δημόσιες σχέσεις, για να σχεδιάζουν προγράμματα και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης εταιρικής στρατηγικής που θα διατρέχει όλη την εταιρεία και θα βελτιώνει τα συνολικά οικονομικά της αποτελέσματα. Πλέον δεκάδες εξειδικευμένα προγράμματα δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις και πιστοποιούν τους επαγγελματίες.

 

4. Υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ην.Εθνών (SDGs). Η υιοθέτηση των SDGs έχει προχωρήσει με γοργό ρυθμό στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό ποσοστό των Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας (Sustainability Reports) περιλαμβάνει ήδη συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους Στόχους, κάτι που επίσης χαρίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία, και αναμένεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα εντάξουν τους Στόχους στη στρατηγική και στις πρακτικές τους.

 

5. Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ). Η υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας – μια τάση που παρατηρείται στην Ευρώπη και στη Β.Αμερική τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είναι πραγματικά νέο, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στο κοινωνικό marketing για να προκαλέσει συναισθηματική σύνδεση, να επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε μια εταιρεία ή ένα προϊόν χρησιμοποιώντας θετικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως ενσυναίσθηση, ευαισθησία, ηθική.

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται